VEDTÆGTER

SVRKlogo_Tegnebræt_1.png
VEDTÆGTER

 

 

Vedtægter for SydVestfynsRideKlub - SVRK

Stiftet den 4. marts 1992.

 

§ 1. Klubbens navn er SydVestfynsRideKlub, forkortes SVRK.

Klubbens hjemsted er Assens Kommune
 

§ 2. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.
 

§ 3. Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser herunder de af det pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.
 

§ 4. I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år de fylder 18. De er ikke valgbare til bestyrelsen man har dog stemmeret ved generalforsamlingen fra det tidspunkt de er fyldt 16 år. Se dog § 10.

Passive medlemmer kan kun optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Medlemskabet er gældende fra den dag skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelsen af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med 1 måneds varsel til 1. januar eller 1. juli.
 

§ 5. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.
 

§ 6. Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 måneder til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmers stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til udtalelse overfor bestyrelsen inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.
 

§ 7. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelsen kræves et flertal på2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne) Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelser om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds ordens- og amatørudvalg inden 4 uger.
 

§ 8. I det af §7 omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds ordens - og amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre specialforbund under Dansk Idrætsforbund (eksklusion)
 

§ 9 Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for 1 år af gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive medlemmer opkræves medlemskont. halvårlig forud og er forfalden til betaling den 1. januar og den 1. juli. For passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og er forfaldent til betaling 1. januar. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag ophører medlemmets rettigheder og vedkommende kan kun optages påny ved betaling af restance samt kontigentpåløb indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget krav herom. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre alle kontigentsatser med ansvar overfor generalforsamlingen.
 

§ 10. Klubbens anliggende varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer der alle skal være fyldt 18 år. Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Juniorer alene vælger hvert år 1 juniorrepræsentant samt 1 juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt 18 år det år de vælges. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for en periode på to år af gangen. Dog således at der i de lige år vælges to repræsentanter og i de ulige år vælges der tre repræsentanter til bestyrelsen, første gang ved lodtrækning. I tilfælde af vacance for formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vacante supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter suppleanternes indtræden som medlem af bestyrelsen konstituerer denne sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted.
 

§ 11. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men iøvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med mindst følgende dagsorden:

* Godkendelse af referat

* Meddelelse fra formanden

*Rapport fra evt. udvalg

* Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger vedtages ved simpelt flertal. Se dog § 6. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsen være til stede og deltage i afstemning. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretær fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkelt personer eller offentlige myndigheder m.v. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.
 

§ 12. Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles 2 i forening f.eks. formand/næstformand - kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamling, der er truffet, herunder medfører lovens §13. Der bør ikke meddeles eneprokura.
 

§ 13. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes senest 31 marts. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Tiden og stedet for generalforsamlingen bliver offentligt gjort på klubbens hjemmeside senest med 14 dages varsel. Medlemmer på 16 år og derover har stemmeret.

Medlemmer på 18 år og derover er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, dog kan juniormedlemmer meddele fuldmagt til et af medlemmets forældre til at afgive stemme på generalforsamlingen. Dagsorden for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

*Valg af dirigent

*Bestyrelsens beretning

*det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

*fastlæggelse af kontingent

*behandling af indkomme forslag

*valg af bestyrelsesmedlemmer

*valg af suppleanter til bestyrelsen

*valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant

*valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

*eventuelt

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse, pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.v. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 14 og § 17. Afstemninger ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Se dog § 7 og § 8. Står stemmerne lige er forslaget forkastet.
 

§ 14. Til forandringer af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
 

§ 15. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af to på den ordinære generalforsamling for et år af gangen valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budgettet for det kommende år.
 

§ 16. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt eller mindst 20% af de
stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det seneste opgivne medlemstal til DRF ved beregningen. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest tre uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.
 

§ 17. Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. På den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

 

Rettelse: 29-11-2006 § 1 - hjemsted rettet til: ny Assens Kommune

 

Ændret GF 03-02-2007

§ 1 - hjemsted rettet til : Assens Kommune

§ 10.1 - 5-7 medlemmer

§10.4 afsnit 2: Efter suppleantens indtræden som medlem af bestyrelsen konstituerer denne sig på ny.